Staffan Stridsberg

Elementens Magi

Elementens Magi

Lämna en gåva eller donation:

Swish: 076-239 30 95 | PayPal

DEL 1 – INLEDNING

Magin genom de fyra elementen är någonting som vi människor utför hela tiden, vare sig vi är medvetna om det eller inte. Detta sker varje dag, varje timme och varje minut, eftersom de fyra krafterna är ständigt aktiva både inom oss och utanför oss själva. Dessutom är vi hela tiden påverkade av hur andra människor förhåller sig till dessa fyra grundstenar som utgör vår verklighet. Vad som är helt avgörande är huruvida man är medveten eller omedveten om hur dessa krafter är i omlopp och hur de tar sig uttryck. Den stora skillnaden mellan en adept – magiker – och den oinvigde, är att adepten utövar makt över de fyra elementen. Detta genom grundläggande kunskap, övningar och disciplinerade studier som den oinvigde antingen helt saknar i sitt liv eller visar ointresse för att ta del av. Den stora skillnaden mellan den oinvigde och adepten består således av maktlösheten och oförståelsen inför de fyra krafterna. Med andra ord; att man domineras av de fyra naturkrafterna och att de mer eller mindre lever sitt eget liv. På grund av denna omedvetenhet, eller uppenbara ignorans, kring magins innersta natur saknar den oinvigde därmed kontroll över sitt eget liv.

Vår resa genom livet innebär att vi ständigt manas till att göra val som skapar konsekvenser både för oss själva, men också för andra. Hur medvetna är vi egentligen om alla dessa val och vad resultatet av dem kan komma att bli? Men om fallet är sådant, att det finns en medvetenhet och en klarsynthet bakom vårt beslutsfattande, vad är det i så fall vi medvetet skapar och vad är intentionen som döljer sig under ytan? Är det medvetna val som är uppbyggande, eller handlar det om någon form av manipulation i större eller mindre utsträckning, för att vi ska få något som vi suktar efter? Varje människa bör därför rannsaka sig själv och sitt handlingsmönster, samt analysera slutresultatet av vad som har skapats. Om frukten av dessa handlingar och beslut inte är till belåtenhet så är frågan vad man istället borde göra annorlunda?

Vem är du och hur identifierar du dig själv? Den du är – själva kärnan som utgör ditt Jag – är helt avgörande för hur de fyra elementen kommer att ta sig uttryck och manifestera olika situationer och konsekvenser i ditt liv. Paradoxen här är att en människas själsliga Jag i sin tur är under ständig påverkan av de fyra krafterna. Men adeptens huvudsakliga utgångsläge bör vara att de fyra elementen kan påverkas och manifesteras på olika sätt, beroende på centralpunktens tillstånd och status här och nu. Alltså, hur adepten som utövar magin är funtad i dagsläget.

När en människa har kommit till någon form av ny insikt, eller upptäckt någon personlighetsutvecklande teknik, så är det inte helt ovanligt att man känner sig kallad till att dela med sig av detta till andra. Adepten kan därför hamna i situationer där han eller hon, i ett socialt sammanhang, inte mottar någon bekräftelse eller förståelse för det inre arbete som har igångsatts. I många lägen är det dömt att misslyckas då man försöker upplysa sina medmänniskor om sann visdom eller nyttig kunskap. Problemet kan vara att man lägger fram informationen på ett sätt som kan tyckas vara påträngande för den oinvigde, vilket sannolikt resulterar i revolt snarare än varmt mottagande. Av denna anledning så kan adepten nå större framgångar genom att istället visa resten av världen, och människorna däri, vad de är i behov av, genom att demonstrera vad adepten själv har förvandlats till genom det inre arbetet.

Detta bör ske genom månens och mörkrets kraft i form av känslomässigt reflekterande och intuitivt inkännande. Inte genom solens och ljusets kraft, vilket riskerar att blända människors ögon och övergå i motstånd eller irritation. Ett varningens finger bör dock höjas, då mötet med andra människor kan leda till olika former av oseriöst glorifierande av adepten och vad han eller hon är. Men också dyrkan av vad adepten har uppnått eller åstadkommit i sitt liv. Därifrån är gränsen hårfin då den riskerar att övergå i personkult eller annan form av egocentriskt upphöjande.


DEL 2 – ORGANISATION OCH DISCIPLIN

Ordentliga direktiv och struktur är en viktig aspekt av det magiska arbetet genom elementens krafter. Utan en ordentlig organisation eller målinriktad disciplinering i arbetet, så kommer adepten med största sannolikhet att misslyckas med sitt åtagande. Misslyckandet består av det uteblivna resultatet som är ämnat att föra adepten i en riktning mot bättre självkännedom och så småningom upplysning. Direktiv och struktur betyder inte i detta sammanhang att adepten vare sig i symbolisk eller bokstavlig mening ska piskas på något sätt. Utan det innebär att man är tvungen att tillgodogöra sig de grundläggande kunskaperna för vad varje element verkligen innebär, både på en grundare och djupare nivå. Detta arbete kräver stora uppoffringar vad gäller tid och energi.

Det krävs helt enkelt att man flitigt och passionerat arbetar i rätt riktning. Denna kunskap kan inhämtas från olika områden såsom filosofi, psykologi, sociologi, religionsvetenskap, men även inom det område som kallas för nyandlighet. Adepten bör dock ägna mycket tid åt att studera texter som är av det mer ålderdomliga slaget, vilka hör till områden som alkemi, magi, esoterism och ockultism. Men en av adeptens absolut viktigaste arbetsuppgifter är att analysera sig själv hela tiden. Detta sker parallellt med de övriga studierna. Det är just i studiet av sig själv som modet är en kritisk faktor, eftersom det är avgörande för hur långt adepten är villig att gå in i sitt egna mörker. Är man i hög grad styrd av rädsla för vad man kan komma att hitta, så kan det hindra det inre arbetet och dess konstruktiva utveckling. Adepten kan således inte frukta vad han eller hon kan komma att upptäcka hos sig själv under tidens gång. Åtminstone inte låta sin fruktan dirigera eller hindra det övriga arbetet.

Självrannsakan och inre skådande är alltid en smärtsam process, oavsett hur långt en människa har kommit med sig själv. Men om adepten är ovillig att lyfta fram sina egna bekymmer, svårigheter och svagheter, så omöjliggörs också transformationen och förvandlingen av dessa. En stor del av att rannsaka sig själv är just att erkänna för sig själv vem man har varit, vem man är nu och vem man i själva verket skulle vilja vara. Uppgiften som följer på detta är att förvandla det mörka och destruktiva till något ljust och konstruktivt, men det blir dock en omöjlighet om det finns en ovilja att verkligen omfamna sitt personliga mörker. Detta smärtsamma kan liknas vid att en människa har bott i en mörk grotta under hela sin livstid. Ansamlingen av mod får denna person att våga ta steget ut ut grottan – ut i ljuset. Det första man möts av är solen och dess skarpa sken, som bländar ögonen och får dem att blixtra av smärta. Men om man vågar stå kvar i det upplysande solljuset så kommer ögonen att sakteliga vänja sig vid denna nya värld, vilket inom kort belönas med upptäckten av ett helt nytt universum, samt ett helt annat seende.

Det går inte att vara ignorant eller blunda för någotdera, vare sig det gäller det allra ljusaste eller det dunklaste av mörker. Ignorans är ett finare ord för dumhet och okunskap. Det vill säga att, om adepten är ignorant så genomsyras det inre arbetet av okunskap. Okunskapen i sig kommer med största sannolikhet att leda till ett dumdristigt och omedvetet utövande av de fyra krafterna. Resultatet av detta är att adepten slungas tillbaka in i sitt egna mörker – tillbaka in i den mörka grottan – där destruktiva krafter tar kommando över elementen. Ignoransen leder tillbaka till ruta ett där omedvetna och rädslostyrda krafter får råda och forma världen, återigen, efter sin egocentriska och trångsynta agenda.


DEL 3 – FÖRBEREDELSER

Luft – Eld = Maskulina

Jord – Vatten = Feminina

Jordelementet

Genom att väcka upp jordelementet så kommer adepten att tvingas genomgå problem, konfrontationer och kriser som är kopplade till kropp, hälsa och ekonomi. Jord motsvarar Mynt eller Pentagram inom Tarotsystemet och symboliserar det materiella, kroppen och sådant som hör till den fysiska upplevelsen. Jordelementet speglar även vår arbetssituation, samhällets och omgivningens utformning. Fakta och konkreta resultat hör även hit. Uttryck så som ”båda fötterna på jorden” eller ”att hålla sig på jorden” är i mångt och mycket symboliska uttryck för att vi behöver vara just jordade, inte sväva iväg eller tappa verklighetsuppfattningen. Hit kan man även inräkna traditionella symboliska föreställningar såsom ”att falla i god jord” eller ”att läggas i jorden”. I religiösa sammanhang har den skakande jorden eller den skälvande marken varit olika uttryck för människofientliga och gudomliga krafter som hotar den rådande kosmiska ordningen, och måste därför blidkas på olika sätt. Även symboliska begrepp som klippa och sten har sin grund i en önskan om att marken ska vara orubblig och fast.

Vattenelementet

Att väcka upp vattenelementet kommer innebära att adepten förs närmre sig själv och sin sanna emotionella status. Detta kan bidra till exempelvis problem i gamla relationer då adepten successivt transformeras och förädlas. Adepten rör sig med andra ord bort från sitt gamla emotionella ”vara”. Inom Tarot är Bägarna vattenelementets motsvarighet. Det är här som vi hittar våra omedvetna sidor, våra känslor, drömmar och fantasier. Mystiken i våra liv ligger alltid och ruvar under vattenytan, och där hittar vi också vår intuition och våra förnimmelser, samt själsliga och andliga erfarenheter. Man skulle kunna sammanfatta vattenelementets kärna, eller essens, genom att påstå att den handlar om inre vetande som rör djupare betydelser och meningen med våra liv. Ur ett psykologiskt perspektiv kan man säga att vattnet är en stark symbol för det omedvetna inom oss och hemlighetsfulla och mystiska krafters hotfullhet. Vattnet är så att säga tvetydigt i sin symboliska karaktär; vilket innebär att det ena stunden kan vara livgivande och fruktbart, för att i nästa stund förvandlas till något som kan innebära nersjunkande eller undergång. I vattenelementet kan det uppstå vattenvirvlar som leder till inre svårigheter och omvälvningar, för att i nästa ögonblick övergå i stilla floder eller vattendrag. Livets gilla gång och föränderlighet kan beskrivas av uttryck som ”att det inte går att kliva ner i samma flod två gånger”. Ambivalensen i detta element bör inte underskattas utan här krävs en ständig medvetenhet, men också ödmjukhet gentemot sig själv och sitt innersta.

Luftelementet

I luftelementet kommer adepten att konfronteras av personlighetsförändrande krafter. Vad adepten trodde och ansåg tidigare om livet och tillvaron kommer med största sannolikhet att kollapsa. Detta element representerar vår tankeverksamhet, logiska processer, förnuftet, men också vår uppfattning om tid och rum. Hit hör även förmågan att skilja det ena från det andra, vilket innebär att vi kan göra skillnad på natt och dag, tanke och känsla, förstå skillnaden mellan igår, idag och imorgon, samt skilja på fantasi och verklighet. Inom Tarot är luftelementets motsvarighet Svärden. Luften och Svärden speglar tydligast våra tankar, föreställningar, vår medvetenhet och intelligens. Vindens kraft och dess föränderlighet är ytterst påtaglig men dess energi och verkan är samtidigt osynlig. I folkliga talesätt hämtade från Nordeuropa hittar man många anspelningar på vindens snabba omslag eller dess obeständighet: ”Vända kappan efter vinden”, ”vinden har vänt” eller ”vind för våg”. Detta i sin tur kan vara symboliskt för att tänka snabbt utan att man nödvändigtvis har tänkt efter ordentligt. Men det kan också kopplas till situationer då en människa inte har tänkt igenom sina beslut över huvud taget. Eller att man saknar en grund och personlig övertygelse i sin uppfattning, och därav är man enormt lättpåverkad av andra människors argument och åsikter.

Eldelementet

Eldelementet kan frammana undanstuvad och nedtryckt ilska som har legat och ruvat under många år. Nedtryckt energi eller kuvad sexuell kraft tenderar att strypa en människas naturliga potential och skaparförmåga. Till det hör också oförmågan att förverkliga sig själv. Kraften som låter oss göra och skapa det vi vill med våra liv är således slagen i bojor, eller instängd. Vår handlingskraft kommer återigen att vakna till liv i uppväckandet av detta element. Elden hör ihop med Stavar inom Tarot och speglar vår livskraft, energi, vår lust och vilja samt handlingskraft. Till eldelementet kan man knyta uttryck som ”eldsjäl”, ”att brinna för något” eller ”att vara utbränd”. Elden är samtidigt en naturkraft som kan ta sig mycket spontana och okontrollerade uttryck. Den kan med andra ord blossa upp till en skogsbrand eller en allt för ivrigt brinnande låga om den får härja fritt. Eldelementet är således ett levande element som kan vara mångtydigt beroende på sammanhang och situation. Elden är också det enda av de fyra elementen som en människa själv kan åstadkomma, eller frambringa, och av den anledningen har elden mycket länge varit ett signum, eller en symbol, för den gudalika människan. Beroende på användning och intention så är elden förtärande, något som vållar smärta och rent av dödlig, men den kan likväl vara som en renande låga vilken utplånar demoniska krafters existens, samt en upplysningens låga som bringar ljus i mörkret.


DEL 4 – UPPVÄCKANDE AV ELEMENTEN

Genom att väcka upp de fyra elementen så kommer adepten att tvingas möta sig själv och de krafter som det innebär. För den som helhjärtat vill utföra det magiska arbetet genom elementen så finns inga genvägar. Detta innebär att varje element kommer föra med sig stora svårigheter, vilket tidigare har nämnts, som innebär att man kroppsligt, tankemässigt, känslomässigt samt energi- och handlingsmässigt kommer att förändras radikalt.

Man skulle kunna säga att det magiska arbetet är en slags döende-process där ditt gamla Jag kommer att dömas till döden. Därefter sker en nedstigning i dödsriket under den tid som du inte längre existerar i din nuvarande form. Detta kan leda till exempelvis en identitetskris där du inte längre riktigt vet vem du är. Till vanligheterna hör att adepten kan känna att han eller hon har tappat bort sig själv i större eller mindre utsträckning. Finns det bara en medvetenhet om att detta är en del av utvecklingsprocessen, så minskar riskerna till det obefintliga att man fastnar i den känslan eller tillståndet. Det vill säga att den inre utvecklingsprocessen inte skenar iväg bortom all kontroll, eller att utvecklingsprocessen riskerar att övergå i depression eller någon annan form av långvarigt psykiskt lidande.

Man bör dock hålla i minnet att detta arbete inte kan göras med en klackspark, utan det Stora Arbetet – Magnum Opus – är just ett stort inre arbete, vilket också för med sig stora förändringar i livet. Vill man utvecklas i rätt riktning – det vill säga växa som människa, så duger inte de små obetydliga förändringarna. Det går inte att hålla fast vid det gamla livet om man samtidigt vill skapa ett nytt. Detta är lika omöjligt som att stå med ena foten på perrongen och med den andra på tåget, och samtidigt inbilla sig att allt ska gå väl. Man måste helt enkelt välja det ena eller det andra, och på så vis medföljer någon form av lidande då en människa är på väg att födas in i ett nytt liv. Ett sätt att symbolisera detta förlopp, är att tänka sig en och samma människa som barnmorska, förstföderska och det nya livet som ska förlösas till världen. Det gamla livets död med allt vad det innebär, är förutsättningen för återfödelsen och den nya riktningen i adeptens liv. Men efter eventuella identitetskriser och lidanden så kommer uppstigningen, eller återuppståndelsen, där man föds på nytt – in i sitt nya Jag och den nya förädlade version av sig själv.

Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig. Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det. (Matt 10:38-39)

  • ”Liv” Grundtextens ord kan betyda både själ (så iv. 28) och liv i biologisk mening (6:25; 20:28; Mark 3:4). Här är båda betydelserna aktuella: den som ger upp sitt jordiska liv vinner själens liv.

DEL 5 – JORDELEMENTET

Sannerligen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. (Matt 19:23-24)

Erkänn innerligt hur du lever och hur det är ställt med din kropp och hälsa. Erkänn även för dig själv hur dina hemförhållanden ser ut. Din ekonomi – hur tjänar du ditt uppehälle och finns det etiska och moraliska tvivelaktigheter bakom hur du tjänar dina pengar? Är du ens bekväm med de krav som ställs på dig i nuläget för att du ska få din lön?

Är ditt hem en harmonisk plats och vill du stanna kvar i den rådande situationen? Hur beter du dig med dina pengar och vad spenderar du dem på? Finns det något som du skulle kunna göra annorlunda? Finns det exempelvis någon som är i nöd och hade kunnat vara i stort behov av din hjälp? Hjälper du över huvud taget? Hjälper du dig själv?

Det är meningen att det kroppsliga och fysiska ska vara värdigt den andliga och gudomliga delen av oss själva. Det gudomliga ska stiga ner på jorden och bli människa. Genom att vi väcker upp de fyra elementen så medvetandegör vi och transformerar oss själva. Balansen i de fyra elementen manifesteras i våra tankar, känslor och handlingar. Kroppen i sin tur är själva templet och grogrunden för att den andliga närvaron ska kunna manifesteras. Templet bör således vara värdigt det gudomliga. Om inte så uteblir den andliga närvaron så som den i själva verket är ämnat att vara.


DEL 6 – VATTENELEMENTET

I vilka områden i vårt liv är vattnet inte rent? Hur ser föroreningarna ut och vad består de av? Hur är det ställt med våra relationer, vad tänker vi om oss själva, och hur ser vårt kärleksliv ut?

Det är av yttersta vikt att betrakta den känslomässiga aspekten av våra relationer till andra människor, och sedan kunna svara ärligt på om det är destruktivt eller uppbyggande? Vad rör sig i de dunkla regionerna då det kommer till självkänsla och självförtroende? Många människor har ingen som helst brist när det kommer till självförtroende och vad de kan utföra i exempelvis sin yrkesroll eller i ett konstnärligt sammanhang. Men ett gott självförtroende behöver inte ha något samband alls med självkänslan. Den kan vara lika usel som den är obefintlig. En människa kan nämligen avsky sig själv och på samma gång vara en mycket kreativ person. Men den obefintliga självkänslan behöver inte innebära självhat heller, utan det kan lika väl handla om att man inte känner att man har något värde över huvud taget. En människa kanske aldrig har reflekterat över sitt egenvärde, någonsin. Karaktärsdrag för en person som saknar självkänsla kan vara att man inte är förmögen att stå upp för sig själv, att man brister i sin förmåga att sätta gränser och att man ständigt hamnar i situationer där människor inte visar respekt för person och integritet.

Vad gäller de känslomässiga relationerna så kanske man är tvungen att identifiera ett flertal ”giftiga” förhållanden till andra människor. Detta är mycket viktigt eftersom adeptens utveckling på många sätt påverkas av vilka människor denne omger sig med. Relationernas status och kvalitet är också en indikation på vilket relation adepten har med sig själv. Den människa som vet sitt värde låter sig inte behandlas som en dörrmatta. En människa som kan hitta tillbaka in i självkänslan och återupptäcka sitt självvärde, kommer också bli bättre på att sätta gränser för andra och inte låta sig behandlas hur som helst.

Vanliga problem, eller rättare sagt fenomen, som kan uppstå när vattenelementet aktiveras är att människor antingen faller bort, eller att man kanske förbättrar dysfunktionella relationer. Om det är möjligt vill säga. Här pratar vi inte om enbart kärleksrelationer utan även vänskapliga, samt andra relationer och band till människor som har betydelse för oss i de liv som vi lever just nu.

Här handlar det om att allt som hör till det emotionella ska vara i harmoni och samklang med magikern eller adeptens strävan och förvandling. Om adepten förändras så kommer säkerligen dennes känsloliv och relationer till andra människor också att göra det. Men det är framförallt adeptens relation till sig själv och sitt inre som skapar den största förändringen. Om man lever ett liv som inte är i samklang med den som man är ämnad att vara, eller i harmoni med sitt högre Jag – sitt gudomliga Jag – då kommer adepten att misslyckas med att väcka upp de fyra elementen.

Hur känner du inför dig själv och hur känner du inför det liv som du lever just nu? Detta är en viktig indikator på hur du mår i din nuvarande situation. Om du kommer fram till att du tar skada av den livssituation du befinner dig i, eller att livssituationen förtrycker ditt verkliga emotionella ”vara”, så har du insiktsfullt öppnat upp en dörr som inte går att stänga. Dörren till vattenelementet leder till insikten om ditt emotionella tillstånd. Frågan är bara vad du ska göra med den här informationen? Det är helt upp till adepten vad denne väljer. Vad adepten dock aldrig får glömma är att alla val får konsekvenser, och dessa kommer kanske adepten inte att tycka om. Men vad är en stunds tumult och lidande i jämförelse med en hel livstid präglad av frustration och olycka?

Hit hör också det känslomässiga kriget mellan det fysiska (materiella) och det andliga. Har du en emotionell kompass som styr dig mot det materiella eller det andliga? Vad hägrar mest och vad gör du störst avkall på, och till vilket pris i så fall? Det går helt enkelt inte att vara materialist och gudomlig på en och samma gång. Precis lika lite som det går att tjäna både Gud och mammon samtidigt. Detta innebär dock inte att man ska leva fattig och utblottad, utan här handlar det om vad du känner störst kärlek till. Är det materialism och pengar, eller det gudomliga som du knäböjer inför?

GUD OCH MAMMON

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. (Matt 6:24)

  • ”mammon” Arameiskt ord för förmögenhet eller rikedom; jfr Luk 16:9.

Har du pengar så att du klarar dig, då kan det naturligtvis underlätta för det inre andliga arbetet. Men är du utblottad och ligger i rännstenen så kan pengar vara det enda som du är fokuserad på, för att över huvud taget kunna stilla din hunger.


DEL 7 – LUFTELEMENTET

Till våra intellektuella processer hör våra trossystem och de åsikter vi har kring livet, oss själva och andra människor. Luftelementet speglar också vårt psykologiska tillstånd och mentala hälsa. Här kan adepten stöta på bekymmer som han eller hon aldrig någonsin kunde föreställa sig. Adepten kan i detta element komma att upptäcka ett mycket sjukt och förvrängt sinne hos sig själv. Åsikter som under lång tid, eller kanske stora delar av vuxenlivet, har varit självklarheter och den enda versionen av det så kallade sunda förnuftet, kan under luftelementets uppväckande brytas ner på mycket kort tid. Vad tror egentligen adepten på och hur ser det moraliska och etiska landskapet ut i förhållande till åsiktssystemet? Dessa frågor är nödvändiga att ställa med jämna mellanrum, speciellt under tidens gång då adepten arbetar sig igenom de fyra naturkrafterna och sitt inre. Detta för att kontrollera med sig själv var man står i nuläget, och i förhållande till den adliga strävan som arbetet går ut på.

Förr eller senare tvingas adepten inse att det är mycket kunskap som fattas – verklig kunskap och visdom. Botet på detta är att adepten måste offra tid till studier för att över huvud taget kunna närma sig det gudomliga Jaget. Kunskap är makt och den människa som saknar relevant kunskap om både sig själv och livet är mer eller mindre en maktlös individ. En maktlös människa har lätt att falla offer för andra och bli en slav i stället för att vara konung eller kejsare över sitt eget liv. Det totala makten är att inse att man har kraft och kunskap att förändra sitt eget liv, och inte bara förändra, utan att man gör sådana förändringar och omstruktureringar som är i linje med det högre syftet.

KROPPSARBETE OCH STUDIER

Den lärdes vishet förutsätter riklig fritid; har man litet att sköta, då kan man bli vis. Inte kan den bli vis som regerar över plogen och stoltserar med oxpiken som lans, som kör sina oxar och upptas av deras arbete och som inte kan tala om annat än kreatur. En sådan man lever för att plöja fåror, och hans bekymmer är fodret till kvigorna.

Likaså byggmästaren och hans hantverkare, som arbetar dag och natt, eller den som graverar sigillringar och outtröttligt formar olika mönster. En sådan man lever för att göra bilden lik, och hans bekymmer är att få arbetet färdigt. (Jesus Syraks Vishet 38:24-27)

En del av denna makt, då vi utgår från luftelementet, är att på en intellektuell och logisk nivå kunna förstå vad det magiska arbetet genom de fyra elementen innebär. Det intellektuella hjälper adepten att kunna sätta ord på sina känslor. Men här finns också förmågan till att kunna formulera och tänka ut lösningar på hur man vill leva, samt vilka behov man har. Genom logiska och förnuftiga resonemang, vilket hör ihop med kvalitén på våra tankar, så kan adepten lättare avgöra vad som är onyttigt och nyttigt. Men också vad som har ett egentligt värde och vad som inte har det. Ibland kan det även vara nödvändigt att formulera olika typer av filosofiska tankemodeller, för att på ett djupare plan kunna kartlägga vissa tankemönster. Ordet filosofi kommer från grekiskans philosophia och betyder ”vän till visdom”. Just därför kan studier inom filosofins område vara högst nödvändiga för att adepten ska kunna bli mer nyanserad i sitt tänkande. Vad som är viktigt är förmågan att betrakta saker och ting från många olika perspektiv, men också att kunna pröva dessa perspektiv om de verkligen håller måttet. Med andra ord; om det över huvud taget existerar någon substantiell sanning bakom människors många påståenden om verkligheten. Filosofin låter oss även utforska normer och kulturella yttringar av olika slag, för att på så vis kunna bilda oss en uppfattning om de är uttryck för hög moral och sanning, eller om de är falska och omoraliska läror som bygger individer med destruktiva sinnen.

Det viktiga är att komma ihåg det som har en betydelse och vad som är totalt värdelöst. Till detta hör både goda och dåliga erfarenheter och hur vi har lärt oss våra livsläxor. Tankens kraft får inte underskattas av adepten, eftersom den har en enorm förmåga att forma livet. Det vi tror på blir nästan uteslutande självuppfyllande profetior. Tror man inte på sig själv och det man gör så slutar det alltid med ett misslyckande i någon form.

Jesus talade strängt till pojken, och demonen for ut ur honom, och från den stunden var han botad. När de var ensamma kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: ”Varför kunde inte vi driva ut demonen?” Han svarade: ”Därför att er tro var svag. Sannerligen, om ni har tro så stor som ett senapskorn kan ni säga till det här berget: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting blir omöjligt för er.” (Matt 17:18-20)


DEL 8 – ELDELEMENTET

Eldelementet visar hur vi handlar och beter oss, men också hur vi förbrukar vår skapande kraft. Adeptens handlingsmönster vittnar tydligt om vad som döljer sig på insidan. Beteendet är också helt avgörande för hur magin utövas. Handlingarna måste vara i harmoni med de övriga elementen på ett uppbyggande och konstruktivt sätt. Motsatsen till ett harmoniskt utövande av elden är alla destruktiva val som enbart sätter käppar i hjulen för adeptens utveckling. Skälen kan vara många, som exempelvis illusionen om falsk trygghet eller en övertygelse om att livet måste se ut på ett visst sätt. Mallen för hur vi förväntas leva och hur vi egentligen skulle vilja leva är i regel varandras radikala motsatser. För adeptens räkning är det mycket viktigt att skaffa sig en förmåga att utöva kontroll över sitt beteende. Även om vissa saker är mycket lockande så innebär det inte att konsekvenserna är det minsta uppbyggande. Tyvärr är det många roliga saker som adepten måste välja att avstå, eftersom att de sysselsättningar som i hög grad är mycket underhållande är rena distraktioner. Dessa levnadsval som hägrar inom ormrådet för vad som är underhållande och distraherande är i regel också mycket uttömmande rent energimässigt.

Att känna sig manad att välja bort sådant som adepten egentligen skulle vilja göra på grund av det höga underhållningsvärdet, kan innebära en sorg eller en känsla av utanförskap. Åtminstone till en början, då man befinner sig i ett tidigt stadium i utforskandet av eldelementet. Men vad adepten kommer att finna, som en ren konsekvens av att börja välja annorlunda, är hur mycket mer energi och kraft som finns kvar att lägga på det magiska och personlighetsutvecklande arbetet. Efter en tid kanske dessa val inte längre är så svåra att göra, då adeptens förmåga att behålla sin energi verkligen uppdagas och känns i kroppen. Det blir då istället en belöning varje gång som adepten klarar av att motstå frestelser som inte leder i rätt riktning. Nackdelen med detta, som tidigare nämndes, kan vara att man känner sig en aning utanför samhället eller att man inte längre är en del av den normativa gemenskapen. Faktum är att adepten redan står utanför den kollektiva gemenskapen, i och med inträdandet i mysterierna och detta aningen udda sätt att förhålla sig till verkligheten. Uttrycket udda bör i detta sammanhang uppfattas som någonting som strider mot samhällskollektivets invanda uppfattningar om hur världen och människan fungerar. Eftersom adepten rör sig i ganska dunkla områden och regioner, enligt gemene mans sätt att betrakta det inre arbetet, så kommer det falla sig ganska naturligt att inte vilja vara en deltagare i sådant som påminner om det gamla sättet att leva. Alltså, sådant som var självklarheter då adepten var oinvigd. Det inre arbetet är återigen en förvandlingsprocess, vilket innebär att adepten av fri vilja inte längre har något intresse av att delta i det gamla sättet att tänka på, och det kommer förmodligen leda till att man inte ens deltar i samtal och diskussioner som inte är i linje med de nyvunna personliga utvecklingsmålen. Adepten kommer efter en tid av flitigt arbete kunna konstatera att vissa samtalsämnen och sätt att umgås på, är så urvattnade, ytliga och meningslösa att det tar mycket mer energi än det ger. Valet blir efter ett sådant konstaterande mycket lätt. Det finns ingen anledning att delta i otaliga och ytliga meningslösheter, eftersom strävandet efter en djupare förståelse av allt som världen rymmer, inte går att hitta i ordinära sociala sammanhang. Relationerna till likasinnade blir oerhört mycket viktigare för adepten, vilket resulterar i ett genomgående sökande efter en högre mening i alla former av umgänge.

Om adepten istället skulle sakna förmåga att ifrågasätta sitt beteende och levnadsmönster, samt vara infekterad av en oförmåga att styra över sina handlingar, så kan detta jämföras med ett skenande tåg. Saker bara händer till adeptens stora förvåning, samtidigt som det finns en total avsaknad av kontroll över det egna livet.

Den sexuella kraften och passionen till olika saker hör även till eldelementet. Hur utövas den sexuella skaparkraften? Är det hämmat eller är det bortom kontroll? Den sexuella elden handlar nödvändigtvis inte enbart om ”sex”, utan hur den kreativa skaparkraften utövas genom exempelvis musik, konst, poesi eller någon annan konstnärlig verksamhet. Vad brinner en människa för och vad är det egentligen som man vill ägna sig åt och spendera sin tid på? Är det kanske så att man inte brinner för någonting? I så fall måste det bero på att elden är utslocknad, vilket i så fall bör ha en rimlig förklaring. Anledningen till den falnande lågan kanske ligger långt tillbaka i tiden, och förutsättningen för att adepten ska kunna väcka upp eldelementet, är kanske en smärtsam resa tillbaka i tiden. Vad var det som hände? Går det att kartlägga någon specifik händelse som kan ha betydelse i detta sammanhang? Eller beror det på en rad händelser, likt en kedja av olika händelseförlopp, där varje länk är sammanbunden med någon annan?

Människor har ibland varit med om olika former av trauma som kan sätta djupa spår i själen och vara en inverkande faktor gällande beteendemönster och hur man väljer att agera. Har man haft en besvärlig uppväxt så kommer det eventuellt att påverka adepten och färga valen som denne gör, åtminstone fram till den dag som adepten väljer att väcka upp dessa minnen igen och börja bearbeta dem så att de inte längre har samma övertag och inflytande. Har adepten tidigare i livet misslyckats med sin skolgång så kommer det förmodligen att ha en stor inverkan på vilka valmöjligheter i livet som har kunnat erbjudas. Saknar man utbildning i dagens samhälle så står inte många möjligheter till buds. Detta borde i rimlighetens namn ha en inverkan på självbilden, vilket kan resultera i hopplöshet eller en bitterhet som grundar sig i att allt tycks vara meningslöst. 

Elden kan även många gånger väcka upp adeptens ilska och raseri. Frågan är bara hur man hanterar detta, så att lågan inte förvandlas till en skogsbrand. Till våra handlingsmönster hör också hur vi förhåller oss till andra människor. Makten över lågans intensitet och storlek är en avgörande faktor för hur den kommer att bete sig – alltså hur vi handlar. Vad är i så fall intentionen bakom adeptens sätt att handla? Vad består lågan av och vad får den att brinna? 

Att handla mot bättre vetande är det samma som att leka med tändstickor i torrt gräs. Till slut är elden bortom kontroll och det man har skapat med sitt handlingsmönster har blivit ett monster – en eldsvåda som härjar fritt. En människas eldiga impulsivitet skapar i stort sett ingenting annat än farliga bränder. Det kan vara en sak om adepten själv brinner inne på grund av sin vårdslöshet i utövandet av eldens kraft. Men vad som inte är acceptabelt är när elden löper amok och skördar andra offer. Att ta kontroll över sitt handlande är av största vikt om adepten har som avsikt att utöva en ren form av magi.


DEL 9 – ANDEELEMENTET

I den här videon pratar ThereseElisabeth om andeelementet, dess egenskaper och hur vi kan jobba vidare med den högre aspekten av oss själva. Ande är nämligen det femte elementet som binder samman de övriga fyra.


DEL 9 – AVSLUTNING

Genom att innerligt väcka upp de fyra elementen så inser adepten att det måste finnas en balans och harmoni mellan dessa. Den harmoniska symbiosen är avgörande för att inte något element ska bli dominant eller löpa amok.

De fyra krafternas balans är således avgörande för hur adeptens fysiska och andliga tillstånd tar sig form. Det är därför ofrånkomligt att tillgodogöra sig grundläggande kunskap om elementens krafter, och företrädesvis ett element i taget. Den fördjupande kunskapen och visdomen handlar om hur dessa fem krafter är i ständig samverkan och hur de skapar den verklighet som vi upplever. Men det som skiljer adepten från den oinvigde är resan mot att tillhandahålla kunskapens lykta som ger adepten makt över de fem krafterna. Adepten kontrollerar således de fem elementen, medan den oinvigde istället domineras och kontrolleras av de fem krafterna.

Målet för adepten är inte en egoistisk eller självcentrerad maktutövning av de fem elementen. Utan det handlar i första hand om att lära känna sig själv genom dessa fem krafter. Genom att ta ner det gudomliga på jorden från himlen så utövas makten över de fem elementen genom själens vägledning, vilket utesluter egocentriska motiv och anspråk på de fem krafterna. Genom att sammankoppla det högre med det lägre så skapas rena och ljusa intentioner. Detta till skillnad från det ljusskygga och manipulativa utövandet av de fem elementen som är typiska karaktärsdrag hos den oinvigde.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.